ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010024
ชื่อ : วันทิวัตถ์
นามสกุล : วัชรภาธร
ชื่อเล่น : บอส
ศึกษาต่อ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ : แพทย์ศาสตร์
สาขา : แพทย์ศาสตร์