ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010023
ชื่อ : วัชริศ
นามสกุล : ศรีสวัสดิ์
ชื่อเล่น : เคน
ศึกษาต่อ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมศาสตร์