ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010022
ชื่อ : วศินี
นามสกุล : เหล่ารัตนเวช
ชื่อเล่น : แน๊ค
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี