ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010020
ชื่อ : ภูเบศ
นามสกุล : วจีวรสิทธิ์
ชื่อเล่น : พี
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม