ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010019
ชื่อ : ภาสกร
นามสกุล : พันธ์บุญ
ชื่อเล่น : หนอน
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ