ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010018
ชื่อ : พิมพ์พิสุทธิ์
นามสกุล : วรขจิต
ชื่อเล่น : เฟิน
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมชีวการแพทย์