ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010030
ชื่อ : เดโช
นามสกุล : ปีนะเต
ชื่อเล่น : เด
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย