ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010017
ชื่อ : ตรัยพัทธ์
นามสกุล : วงศ์สามาลย์
ชื่อเล่น : เต้
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี