ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010016
ชื่อ : พงศสุภัค
นามสกุล : แดงสอน
ชื่อเล่น : เอก
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา