ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010015
ชื่อ : ปณิฏฐา
นามสกุล : สุวรรณจ่าง
ชื่อเล่น : อีฟ
ศึกษาต่อ : Univesity of Vienna
คณะ : Medieninformatik
สาขา : Informatik