ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010014
ชื่อ : นรุตม์
นามสกุล : แซ่โค้ว
ชื่อเล่น : เบนซ์
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์