ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010030
ชื่อ : เจตนัตว์
นามสกุล : นภาวรรณ
ชื่อเล่น : โชกุน
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์