ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010029
ชื่อ : อังศุมาลี
นามสกุล : ลาภานันต์
ชื่อเล่น : ฟ้า
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวะกรรมระบบและเครื่องมือวัด