ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010028
ชื่อ : อรรคเดช
นามสกุล : หวานวงศ์
ชื่อเล่น : เต้ย
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : อุตสาหกรรมเกษตร
สาขา :