ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010027
ชื่อ : หฤษฎ์โชค
นามสกุล : สำกำปัง
ชื่อเล่น : มอส
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกลพลังงานเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม