ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010026
ชื่อ : หทัยกร
นามสกุล : สุนทรนพคุณ
ชื่อเล่น : จัน
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์ประกันภัย