ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010025
ชื่อ : สุเปรม
นามสกุล : ฉ่ำชื่น
ชื่อเล่น : บูม
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี