ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010024
ชื่อ : สรวิศ
นามสกุล : บุญส่งสมนุกูล
ชื่อเล่น : มีน
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : อุตสาหกรรมเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร