ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010023
ชื่อ : ศรุต
นามสกุล : เจนวัฒนานนท์
ชื่อเล่น : ภูมิ
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี