ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010022
ชื่อ : วิรุฬห์
นามสกุล : หิรัณยวิรุฬห์
ชื่อเล่น : ไมค์
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์