ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010011
ชื่อ : ธนวัฒน์
นามสกุล : วงศ์พัฒนานุกุล
ชื่อเล่น : มาร์ค
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล