ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010021
ชื่อ : วัชรี
นามสกุล : ศรีโรจนากูร
ชื่อเล่น : เนย
ศึกษาต่อ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ : ทันตแพทยศาสตร์
สาขา : ทันตแพทยศาสตร์