ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010020
ชื่อ : วสุ
นามสกุล : จันทร์โต
ชื่อเล่น : เป้กโก้
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร