ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010018
ชื่อ : มรินทร์ธรา
นามสกุล : ภูวฐานธีรวงศ์
ชื่อเล่น : ลูกตาล
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :