ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010017
ชื่อ : ภัทรฐิตา
นามสกุล : วรรณวงศ์
ชื่อเล่น : ญี่ปุ่น
ศึกษาต่อ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ : จิตวิทยา
สาขา :