ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010014
ชื่อ : ประเสริฐ
นามสกุล : พงศ์ประยูร
ชื่อเล่น : เน
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :