ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010013
ชื่อ : ประพันธ์พงศ์
นามสกุล : ดำส่งแสง
ชื่อเล่น : นนท์
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล