ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010012
ชื่อ : นวุฒิพงศ์
นามสกุล : ซุ่นห้วน
ชื่อเล่น : สไปรท์
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :