ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010010
ชื่อ : ธนกร
นามสกุล : ซื่อสัตย์พาณิชย์
ชื่อเล่น : เชน
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา