ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010001
ชื่อ : กษมน
นามสกุล : ฉัตรธรรมพร
ชื่อเล่น : หยก
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ : รัฐศาสตร์
สาขา : ระหว่างประเทศ