นักเรียน

รุ่นที่ 01

รหัสนักเรียน : 51010001
ชื่อ : กษมน
นามสกุล : ฉัตรธรรมพร
ชื่อเล่น : หยก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010002
ชื่อ : จิดาภา
นามสกุล : พินิจกิจวัฒน์
ชื่อเล่น : มิมิ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010003
ชื่อ : จิรภัทร
นามสกุล : เลิศอริยศักดิ์ชัย
ชื่อเล่น : มิกกี้
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010004
ชื่อ : จิรายุส
นามสกุล : ย่องใย
ชื่อเล่น : นิว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010005
ชื่อ : ชูพันธุ์
นามสกุล : ธาราชีวิน
ชื่อเล่น : อาตี้
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010006
ชื่อ : ณัฐวัฒน์
นามสกุล : คงกรุดี
ชื่อเล่น : มิว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010007
ชื่อ : ณัฐวินทร์
นามสกุล : โช
ชื่อเล่น : อู๋
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010008
ชื่อ : ณัฐา
นามสกุล : เลิศวัฒนาเกียรติ
ชื่อเล่น : ณัฐ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010009
ชื่อ : ตันติกร
นามสกุล : แปลงรัตน์
ชื่อเล่น : ฟาง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010010
ชื่อ : ธนกร
นามสกุล : ซื่อสัตย์พาณิชย์
ชื่อเล่น : เชน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010011
ชื่อ : ธนวัฒน์
นามสกุล : วงศ์พัฒนานุกุล
ชื่อเล่น : มาร์ค
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010012
ชื่อ : ธนัชพร
นามสกุล : นันทาภิวัธน์
ชื่อเล่น : แพรว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010013
ชื่อ : ธีรภัทร์
นามสกุล : โกสิยารักษ์
ชื่อเล่น : บิ๊ก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010014
ชื่อ : นรุตม์
นามสกุล : แซ่โค้ว
ชื่อเล่น : เบนซ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010015
ชื่อ : ปณิฏฐา
นามสกุล : สุวรรณจ่าง
ชื่อเล่น : อีฟ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010016
ชื่อ : พงศสุภัค
นามสกุล : แดงสอน
ชื่อเล่น : เอก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010017
ชื่อ : ตรัยพัทธ์
นามสกุล : วงศ์สามาลย์
ชื่อเล่น : เต้
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010018
ชื่อ : พิมพ์พิสุทธิ์
นามสกุล : วรขจิต
ชื่อเล่น : เฟิน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010019
ชื่อ : ภาสกร
นามสกุล : พันธ์บุญ
ชื่อเล่น : หนอน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010020
ชื่อ : ภูเบศ
นามสกุล : วจีวรสิทธิ์
ชื่อเล่น : พี
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010021
ชื่อ : วศิน
นามสกุล : ตู้จินดา
ชื่อเล่น : ตั๋ง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010022
ชื่อ : วศินี
นามสกุล : เหล่ารัตนเวช
ชื่อเล่น : แน๊ค
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010023
ชื่อ : วัชริศ
นามสกุล : ศรีสวัสดิ์
ชื่อเล่น : เคน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010024
ชื่อ : วันทิวัตถ์
นามสกุล : วัชรภาธร
ชื่อเล่น : บอส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010025
ชื่อ : ศราทิตย์
นามสกุล : เศวตสุทธิสิริกุล
ชื่อเล่น : ไอซ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010027
ชื่อ : อรกานต์
นามสกุล : หาญพานิช
ชื่อเล่น : ออ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010028
ชื่อ : อริศรา
นามสกุล : ไชยรัตน์
ชื่อเล่น : ปุ้ย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010029
ชื่อ : อุกฤษฏ์
นามสกุล : หว่อง
ชื่อเล่น : กิด
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 51010030
ชื่อ : เดโช
นามสกุล : ปีนะเต
ชื่อเล่น : เด
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...