นักเรียน

รุ่นที่ 02

รหัสนักเรียน : 52010001
ชื่อ : กชกร
นามสกุล : ความเจริญ
ชื่อเล่น : บิ๊ว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010002
ชื่อ : กฤติกา
นามสกุล : ฤดีจรูญรุ่ง
ชื่อเล่น : แตงกวา
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010003
ชื่อ : กัณฐมณี
นามสกุล : ชุมคง
ชื่อเล่น : ใหม่
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010004
ชื่อ : กิตติพัฒน์
นามสกุล : อัศวเสรีรัตน์
ชื่อเล่น : บอส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010005
ชื่อ : กีรติ
นามสกุล : ร่วมสุข
ชื่อเล่น : หนิง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010006
ชื่อ : ชญานิศ
นามสกุล : จงพัฒนพงศ์
ชื่อเล่น : กุ๊ก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010007
ชื่อ : ชนิษฐา
นามสกุล : วงศ์ชาญสถาปัตย์
ชื่อเล่น : เก๋
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010008
ชื่อ : ชนิสรา
นามสกุล : ขรรค์ชัยศักดิ์
ชื่อเล่น : แพง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010009
ชื่อ : ซาฮาร่า
นามสกุล : อิตัน
ชื่อเล่น : ไอซ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010010
ชื่อ : ฐิตินันท์
นามสกุล : มนต์วิเศษ
ชื่อเล่น : สิงโต
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010011
ชื่อ : ณัฐนันท์
นามสกุล : วงศ์อนันต์
ชื่อเล่น : พู่กัน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010013
ชื่อ : ธนวัฒน์
นามสกุล : รัตนพิพัฒน์
ชื่อเล่น : เจมส์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010014
ชื่อ : ธนวัต
นามสกุล : สัมมาเลิศภัณฑ์
ชื่อเล่น : โน้ต
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010015
ชื่อ : ธนารีย์
นามสกุล : อัชวังกูล
ชื่อเล่น : เหมียว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010016
ชื่อ : ธัญเทพ
นามสกุล : นันทไชย
ชื่อเล่น : ไม้
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010017
ชื่อ : ธิติ
นามสกุล : กอร์ปอริยจิต
ชื่อเล่น : บอนด์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010018
ชื่อ : นิรวิทธ์
นามสกุล : ไตรมาศ
ชื่อเล่น : นีน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010019
ชื่อ : บวรลักษณ์
นามสกุล : เปาวสันต์
ชื่อเล่น : หยก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010020
ชื่อ : บุณยานุช
นามสกุล : รามวรังกูร
ชื่อเล่น : เฟิร์น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010021
ชื่อ : พงศธร
นามสกุล : จงอรุณทัพรังษี
ชื่อเล่น : อาร์ต
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010022
ชื่อ : พสชนัน
นามสกุล : คณิตธรรมนิยม
ชื่อเล่น : แซน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010023
ชื่อ : ภัทราภรณ์
นามสกุล : คงดี
ชื่อเล่น : มะเหมี่ยว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010024
ชื่อ : วรท
นามสกุล : พลอยภัทรภิญโน
ชื่อเล่น : แบม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010025
ชื่อ : วิชธร
นามสกุล : ปิยะธนวงศ์
ชื่อเล่น : เต็มใจ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010026
ชื่อ : ศุภณัฐ
นามสกุล : หาญพีรเกียงไกร
ชื่อเล่น : นัท
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010027
ชื่อ : สิรวิชญ์
นามสกุล : เวชมนัส
ชื่อเล่น : ไบท์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010028
ชื่อ : เบญจวรรณ
นามสกุล : สินทวงษ์
ชื่อเล่น : มิ้น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010029
ชื่อ : เพชรรัตน์
นามสกุล : ฉัตรมงคลกิจ
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 52010030
ชื่อ : เอกสิทธิ์
นามสกุล : อู่ไพบูรณ์
ชื่อเล่น : นอธ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...