นักเรียน

รุ่นที่ 06

รหัสนักเรียน : 56010001
ชื่อ : กิจพัฒน์
นามสกุล : ถาวร
ชื่อเล่น : โดม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010002
ชื่อ : กุลวีร์
นามสกุล : จตุรรัตน์
ชื่อเล่น : มิน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010003
ชื่อ : ก้องภพ
นามสกุล : อังศุภาสกร
ชื่อเล่น : ก้อง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010004
ชื่อ : คงศักดิ์
นามสกุล : พึ่งศิริ
ชื่อเล่น : เอก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010005
ชื่อ : คณุตม์
นามสกุล : ธรรมรักษา
ชื่อเล่น : แบม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010006
ชื่อ : จามินทร์
นามสกุล : หลาวประเสริฐ
ชื่อเล่น : มินทร์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010007
ชื่อ : จิตตนันท์
นามสกุล : จงอรุณทัพรังษี
ชื่อเล่น : อีฟ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010008
ชื่อ : ชนิกา
นามสกุล : สินออมทรัพย์
ชื่อเล่น : ปูน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010009
ชื่อ : ชนิสรา
นามสกุล : ธนาไชยสกุล
ชื่อเล่น : แก้ว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010010
ชื่อ : ฐิติพงศ์
นามสกุล : ปฐมกุลนันท์
ชื่อเล่น : โมสต์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010011
ชื่อ : ณัฐชยา
นามสกุล : ศรีทะโร
ชื่อเล่น : นิว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010012
ชื่อ : ณัฐพงศ์
นามสกุล : พงศ์พนางาม
ชื่อเล่น : เคน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010013
ชื่อ : ธรรศภาคย์
นามสกุล : วุฒิศิริรัตนชัย
ชื่อเล่น : เฟิร์ส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010014
ชื่อ : ธัญชนก
นามสกุล : พุทธไพบูลย์
ชื่อเล่น : มูฟ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010015
ชื่อ : นภันต์
นามสกุล : บุญสมพงศ์
ชื่อเล่น : ปอนด์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010016
ชื่อ : ปภังกร
นามสกุล : อภิญญากิตติสกุล
ชื่อเล่น : หลุยส์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010017
ชื่อ : ปิติ
นามสกุล : จารุรังสีพงค์
ชื่อเล่น : ปิติ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010019
ชื่อ : พีรวัส
นามสกุล : ฤกษ์ทวี
ชื่อเล่น : สตางค์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010020
ชื่อ : ยุพารัตน์
นามสกุล : จันทราภากร
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010021
ชื่อ : รัชพล
นามสกุล : ชัยขจรวัฒน์
ชื่อเล่น : มอตโต้
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010022
ชื่อ : วิตตัญญูตา
นามสกุล : แม้ประสาท
ชื่อเล่น : ออม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010023
ชื่อ : สุทธิกานต์
นามสกุล : เชิญศิริดำรงค์
ชื่อเล่น : ยูฟ่า
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010024
ชื่อ : สุพิชฌาย์
นามสกุล : กลั่นประดิษฐ์
ชื่อเล่น : เอส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010025
ชื่อ : อนัญญา
นามสกุล : จ่าวัง
ชื่อเล่น : ใบตอง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010026
ชื่อ : อริสรา
นามสกุล : สายบุญศรี
ชื่อเล่น : โม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 56010027
ชื่อ : เพียร
นามสกุล : ภวัครพันธุ์
ชื่อเล่น : เพียร
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...