นักเรียน

รุ่นที่ 05

รหัสนักเรียน : 55010001
ชื่อ : ฉัตริน
นามสกุล : รอดพ้น
ชื่อเล่น : นิว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010002
ชื่อ : ชญานิน
นามสกุล : ทองผาสุข
ชื่อเล่น : ไอซ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010003
ชื่อ : ชนน
นามสกุล : ศิษฏ์สุเมธ
ชื่อเล่น : ไนซ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010004
ชื่อ : ชยพล
นามสกุล : วานิชสวัสดิ์วิชัย
ชื่อเล่น : โอ๊ต
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010005
ชื่อ : ชัชชัย
นามสกุล : จิระพรชัย
ชื่อเล่น : แบ๊งค์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010006
ชื่อ : ชโยภาส
นามสกุล : ชุมคง
ชื่อเล่น : ซอส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010007
ชื่อ : ณัฐนรี
นามสกุล : จันทร์มีศรี
ชื่อเล่น : ฝน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010008
ชื่อ : ณัฐนันท์
นามสกุล : ชานนท์
ชื่อเล่น : แป้ง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010009
ชื่อ : ณัฐพร
นามสกุล : เปานิล
ชื่อเล่น : ข้าวฟ่าง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010010
ชื่อ : ดวงจันทร์ฉาย
นามสกุล : มะหะมาน
ชื่อเล่น : กอวียะฮ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010011
ชื่อ : ธน
นามสกุล : พงศ์เจริญยง
ชื่อเล่น : แบงค์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010012
ชื่อ : ธนวรรณ
นามสกุล : ประสิทธิ์สุวรรณ
ชื่อเล่น : ขนุน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010013
ชื่อ : จารุกิตติ์
นามสกุล : บุญเกิด
ชื่อเล่น : ไปซ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010014
ชื่อ : นพกร
นามสกุล : คูหาสุวรรณกิจ
ชื่อเล่น : แพนด้า
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010015
ชื่อ : นันทพงศ์
นามสกุล : บุญธรรม
ชื่อเล่น : เปาเปา
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010016
ชื่อ : ปัญญดา
นามสกุล : โถวเจริญ
ชื่อเล่น : ปันปัน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010017
ชื่อ : พรรษกาญจน์
นามสกุล : เตชอัครเสถียร
ชื่อเล่น : หมิง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010018
ชื่อ : พิชชาภา
นามสกุล : ปรารภกุล
ชื่อเล่น : ซิ่ว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010019
ชื่อ : พิชญุตม์
นามสกุล : ศิริพิศ
ชื่อเล่น : นาย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010020
ชื่อ : ภูริทัต
นามสกุล : ตันประเสริฐ
ชื่อเล่น : เจ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010021
ชื่อ : กฤชณัฐา
นามสกุล : ปภาวินนรกุล
ชื่อเล่น : ฟอยด์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010022
ชื่อ : วนารัตน์
นามสกุล : เชี่ยววารีสัจจะ
ชื่อเล่น : จิน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010023
ชื่อ : วรรณรดา
นามสกุล : ซื่อตรงต่อการ
ชื่อเล่น : พิม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010024
ชื่อ : วสวัตติ์
นามสกุล : เลิศศิววิญญู
ชื่อเล่น : สตรอง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010025
ชื่อ : ศุภกร
นามสกุล : ตติยานุพันธ์วงศ์
ชื่อเล่น : บอส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010026
ชื่อ : พรีรษา
นามสกุล : โฆษิตวิชญ
ชื่อเล่น : พาส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010027
ชื่อ : สรกฤษณ์
นามสกุล : เอื้อพีระพัฒนา
ชื่อเล่น : ซัน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010028
ชื่อ : อธิษฐาน
นามสกุล : อรุณอร่ามวงศ์
ชื่อเล่น : มินนี่
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010029
ชื่อ : อภิสรา
นามสกุล : พัฒนการุณย์
ชื่อเล่น : เบลล์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 55010030
ชื่อ : อัครวินท์
นามสกุล : สุขใจวรเวทย์
ชื่อเล่น : แจม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...