นักเรียน

รุ่นที่ 04

รหัสนักเรียน : 54010001
ชื่อ : กร
นามสกุล : ชูชัยศรี
ชื่อเล่น : เป่าเปา
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010002
ชื่อ : คริษฐ์
นามสกุล : มัชปาน
ชื่อเล่น : อ๊อบ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010003
ชื่อ : คาลิล
นามสกุล : วิสาละ
ชื่อเล่น : บุ้ง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010004
ชื่อ : จุลเกียรติ์
นามสกุล : ประสานกุล
ชื่อเล่น : บอส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010005
ชื่อ : ชนินาถ
นามสกุล : วัฒนศักดิ์
ชื่อเล่น : แอปเปิ้ล
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010006
ชื่อ : ชินดนัย
นามสกุล : อรรจนพจนีย์
ชื่อเล่น : เปียว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010007
ชื่อ : ฐิตาภรณ์
นามสกุล : แม้ประสาท
ชื่อเล่น : ไอซ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010009
ชื่อ : ณฐิตา
นามสกุล : จันทร์ชาวนา
ชื่อเล่น : อายส์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010009
ชื่อ : ณัชชา
นามสกุล : บุตรบุรี
ชื่อเล่น : นัท
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010010
ชื่อ : ณัฐชา
นามสกุล : สนทนา
ชื่อเล่น : ลูกตาล
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010011
ชื่อ : ณัฐธิรา
นามสกุล : สุขบูรณ์
ชื่อเล่น : กิ๊ฟ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010012
ชื่อ : ณัฐพัชร์
นามสกุล : ชววิวรรธน์
ชื่อเล่น : อิฐ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010013
ชื่อ : ธนวินน์
นามสกุล : อินทรวิชะ
ชื่อเล่น : แอ็คชั่น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010014
ชื่อ : ธัชธร
นามสกุล : ธรรมบวร
ชื่อเล่น : ธัช
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010015
ชื่อ : ธีทัต
นามสกุล : กอร์ปอริยจิต
ชื่อเล่น : ธีทัต
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010016
ชื่อ : ธีร์ธวัช
นามสกุล : วงค์นิ่ม
ชื่อเล่น : เจมส์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010017
ชื่อ : นรวิชญ์
นามสกุล : นิรุตติศาสน์
ชื่อเล่น : เอ็น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010018
ชื่อ : ปณิธาน
นามสกุล : เจียมจิตรวนิช
ชื่อเล่น : ก็อต
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010019
ชื่อ : ปวิณ
นามสกุล : เตโชโยธิน
ชื่อเล่น : เข้ม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010020
ชื่อ : พงศธร
นามสกุล : ศิริวงศ์
ชื่อเล่น : เจมส์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010021
ชื่อ : พิชญา
นามสกุล : อรุณสดใส
ชื่อเล่น : พีช
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010022
ชื่อ : ภคนันท์
นามสกุล : ล้อศิรินันท์
ชื่อเล่น : อิ๊งค์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010023
ชื่อ : ภาวัต
นามสกุล : ศิริวัฒนโยธิน
ชื่อเล่น : มิ่ง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010024
ชื่อ : ภูเพชร
นามสกุล : วัชรสุรกุล
ชื่อเล่น : เพชร
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010025
ชื่อ : วชิรวิทย์
นามสกุล : ทองผาสุข
ชื่อเล่น : เอก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010026
ชื่อ : วศิน
นามสกุล : แซ่โง้ว
ชื่อเล่น : เหลียง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010027
ชื่อ : วีรยา
นามสกุล : อติชาตพงษ์สุข
ชื่อเล่น : เอ๋ย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010028
ชื่อ : สิรธีร์
นามสกุล : วรธรรมทองดี
ชื่อเล่น : ไบร์ท
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010029
ชื่อ : สิรภพ
นามสกุล : วงศ์สถาพรพัฒน์
ชื่อเล่น : ฟลุ๊ค
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 54010030
ชื่อ : อิสรราช
นามสกุล : มีบำรุง
ชื่อเล่น : ยิม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...