นักเรียน

รุ่นที่ 03

รหัสนักเรียน : 53010001
ชื่อ : กฤตณัฐ
นามสกุล : ตั้งตราภรณ์
ชื่อเล่น : เท็น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010002
ชื่อ : คณิตกร
นามสกุล : สัจจอุตตรา
ชื่อเล่น : คิด
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010003
ชื่อ : ชนากานต์
นามสกุล : สุขเมตตา
ชื่อเล่น : ชิป
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010004
ชื่อ : ชลลดา
นามสกุล : ทองกรอย
ชื่อเล่น : น้ำ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010005
ชื่อ : ชัชสรัญ
นามสกุล : ลัธธนันธ์
ชื่อเล่น : แน็ต
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010006
ชื่อ : ชัยบดินทร์
นามสกุล : นีรชกุล
ชื่อเล่น : เจมส์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010007
ชื่อ : ชิตตวัน
นามสกุล : วัฒนสิริโสภาภัณฑ์
ชื่อเล่น : เจ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010008
ชื่อ : ณภัทร
นามสกุล : วัฒนทัพ
ชื่อเล่น : เป๊ก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010009
ชื่อ : นภัทร
นามสกุล : พิมพ์โคต
ชื่อเล่น : ไหม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010010
ชื่อ : ณิชากร
นามสกุล : ศุภพิฒน์สิริกุล
ชื่อเล่น : แจน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010011
ชื่อ : ธรรมชัด
นามสกุล : เมฆคราญ
ชื่อเล่น : สิงห์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010012
ชื่อ : นวุฒิพงศ์
นามสกุล : ซุ่นห้วน
ชื่อเล่น : สไปรท์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010013
ชื่อ : ประพันธ์พงศ์
นามสกุล : ดำส่งแสง
ชื่อเล่น : นนท์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010014
ชื่อ : ประเสริฐ
นามสกุล : พงศ์ประยูร
ชื่อเล่น : เน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010015
ชื่อ : พีรณัฐ
นามสกุล : ทวีชลพิสิฐ
ชื่อเล่น : เคี้ยง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010016
ชื่อ : คนัมพร
นามสกุล : ฉัตรสุพรรณ
ชื่อเล่น : นุ๊ก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010017
ชื่อ : ภัทรฐิตา
นามสกุล : วรรณวงศ์
ชื่อเล่น : ญี่ปุ่น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010018
ชื่อ : มรินทร์ธรา
นามสกุล : ภูวฐานธีรวงศ์
ชื่อเล่น : ลูกตาล
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010019
ชื่อ : วรรณพร
นามสกุล : พงษ์อภัย
ชื่อเล่น : ออมสิน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010020
ชื่อ : วสุ
นามสกุล : จันทร์โต
ชื่อเล่น : เป้กโก้
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010021
ชื่อ : วัชรี
นามสกุล : ศรีโรจนากูร
ชื่อเล่น : เนย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010022
ชื่อ : วิรุฬห์
นามสกุล : หิรัณยวิรุฬห์
ชื่อเล่น : ไมค์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010023
ชื่อ : ศรุต
นามสกุล : เจนวัฒนานนท์
ชื่อเล่น : ภูมิ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010024
ชื่อ : สรวิศ
นามสกุล : บุญส่งสมนุกูล
ชื่อเล่น : มีน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010025
ชื่อ : สุเปรม
นามสกุล : ฉ่ำชื่น
ชื่อเล่น : บูม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010026
ชื่อ : หทัยกร
นามสกุล : สุนทรนพคุณ
ชื่อเล่น : จัน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010027
ชื่อ : หฤษฎ์โชค
นามสกุล : สำกำปัง
ชื่อเล่น : มอส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010028
ชื่อ : อรรคเดช
นามสกุล : หวานวงศ์
ชื่อเล่น : เต้ย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010029
ชื่อ : อังศุมาลี
นามสกุล : ลาภานันต์
ชื่อเล่น : ฟ้า
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 53010030
ชื่อ : เจตนัตว์
นามสกุล : นภาวรรณ
ชื่อเล่น : โชกุน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...