นักเรียน

รุ่นที่ 11

รหัสนักเรียน : 61010001
ชื่อ : นายกฤติน
นามสกุล : กิจจารุวรรณกุล
ชื่อเล่น : พูห์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010002
ชื่อ : นายกฤติน
นามสกุล : ถิระศักดิ์
ชื่อเล่น : ติณ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010003
ชื่อ : นายกฤษฏิ์
นามสกุล : ทวีศักดิ์
ชื่อเล่น : บุ๊ค
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010004
ชื่อ : นายก้องภพ
นามสกุล : ตรีรัตนวณิช
ชื่อเล่น : ก้อง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010005
ชื่อ : นางสาวคริษฐา
นามสกุล : สุทธิโอสถ
ชื่อเล่น : แอร์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010006
ชื่อ : นางสาวจอมขวัญ
นามสกุล : ภูติยา
ชื่อเล่น : จอม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010007
ชื่อ : นางสาวชญาณิศ
นามสกุล : ภูษิตภูริโสภณ
ชื่อเล่น : จูน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010008
ชื่อ : นายชนนชิตต
นามสกุล : ประดิษฐพงษ์
ชื่อเล่น : เชิร์ท
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010009
ชื่อ : นายชนาธิป
นามสกุล : เชิดบารมี
ชื่อเล่น : ข้าวปั้น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010010
ชื่อ : นางสาวชนิกานต์
นามสกุล : ทองแดง
ชื่อเล่น : ไข่ดาว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010011
ชื่อ : นายชรันธร
นามสกุล : พิมลจินดา
ชื่อเล่น : พีช
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010012
ชื่อ : นางสาวชัญญาภาส
นามสกุล : ทองแย้ม
ชื่อเล่น : การ์ตูน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010013
ชื่อ : นายชิษณุพงศ์
นามสกุล : ใจนา
ชื่อเล่น : ปกป้อง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010014
ชื่อ : นายฐิติวัสส์
นามสกุล : คุณประยูร
ชื่อเล่น : ไตเติ้ล
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010015
ชื่อ : นางสาวณฎาสิรี
นามสกุล : รัตนไพฑูรย์
ชื่อเล่น : ปัณณ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010016
ชื่อ : นางสาวณัฏฐธิดา
นามสกุล : ห้วยบุญ
ชื่อเล่น : เฟริสท์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010017
ชื่อ : นายณัฏฐศุทธ
นามสกุล : มั่งคั่ง
ชื่อเล่น : กล้า
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010018
ชื่อ : นางสาวณัฐชญา
นามสกุล : ชาชุมวงศ์
ชื่อเล่น : เอื้อง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010019
ชื่อ : นางสาวณิชมล
นามสกุล : บุศยพงศ์ชัย
ชื่อเล่น : พาย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010020
ชื่อ : นายทินภัทร
นามสกุล : ภิญโญชีพ
ชื่อเล่น : ข้าวปั้น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010021
ชื่อ : นายธนธานี
นามสกุล : โพธิ์นาค
ชื่อเล่น : เวบไซด์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010022
ชื่อ : นางสาวธนพร
นามสกุล : กิตติวิริยานนท์
ชื่อเล่น : ใบตอง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010023
ชื่อ : นายธรณ์ธันย์
นามสกุล : เตือนวีระเดช
ชื่อเล่น : ดิ๊น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010024
ชื่อ : นางสาวธวัลรัตน์
นามสกุล : บุญญานุวัตร
ชื่อเล่น : ธัญหยก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010025
ชื่อ : นายธัชพงศ์
นามสกุล : สังข์ถาวร
ชื่อเล่น : โปร
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010026
ชื่อ : นางสาวธัญดา
นามสกุล : ดวงรัตน์
ชื่อเล่น : เตยหอม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010027
ชื่อ : นางสาวธัญมล
นามสกุล : ดวงมหาทรัพย์
ชื่อเล่น : อาหลิน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010028
ชื่อ : นายธีรวัฒน์
นามสกุล : เชื้อพันธ์งาม
ชื่อเล่น : ภูเขา
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010029
ชื่อ : นายธีระภพ
นามสกุล : เพ็ชรนิล
ชื่อเล่น : ที
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010030
ชื่อ : นายธเนศพล
นามสกุล : ทวีปัญญายศ
ชื่อเล่น : เชียร์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010031
ชื่อ : นางสาวนภัสสร
นามสกุล : เตชะสมบูรณากิจ
ชื่อเล่น : บับเบิ้ล
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010032
ชื่อ : นางสาวนันทวรรณ
นามสกุล : แสนสุข
ชื่อเล่น : เนย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010033
ชื่อ : นายปภินวิทย์
นามสกุล : รัตนศิริ
ชื่อเล่น : องศา
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010034
ชื่อ : นางสาวปัณฑิตา
นามสกุล : สิทธิยานุรักษ์
ชื่อเล่น : ปัน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010035
ชื่อ : นายปัณณพิชช์
นามสกุล : ปานรัตน์
ชื่อเล่น : ปั้น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010036
ชื่อ : นางสาวปาลพิรุฬห์
นามสกุล : ธนาพิริยะกุล
ชื่อเล่น : แจง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010037
ชื่อ : นางสาวปิยาพัชร
นามสกุล : รัตนสุวรรณ
ชื่อเล่น : เอย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010038
ชื่อ : นางสาวปุญณิศา
นามสกุล : วัชรภาธร
ชื่อเล่น : เบส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010039
ชื่อ : นายพงศ์ภรณ์
นามสกุล : ศิลปรัศมี
ชื่อเล่น : ข้าวโอ๊ต
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010040
ชื่อ : นายพร้อม
นามสกุล : เสือทิม
ชื่อเล่น : พร้อม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010041
ชื่อ : นายพสิษฐ์
นามสกุล : ผจงจิตสม
ชื่อเล่น : ต๊ะ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010042
ชื่อ : นางสาวพัทธ์ธีรา
นามสกุล : สมหาญวงค์
ชื่อเล่น : พัทธ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010043
ชื่อ : นางสาวพัสวี
นามสกุล : จงใจภักดี
ชื่อเล่น : น้ำแข็ง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010044
ชื่อ : นางสาวพัสวี
นามสกุล : มุณีรัตน์
ชื่อเล่น : มุก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010045
ชื่อ : นางสาวพิชชา
นามสกุล : พฤกษติกุล
ชื่อเล่น : บลู
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010046
ชื่อ : นางสาวพิชชานันท์
นามสกุล : สาระกุล
ชื่อเล่น : เพชร
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010047
ชื่อ : นางสาวพิมพิชชา
นามสกุล : ไชยสุทธิ์
ชื่อเล่น : ชมพู
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010048
ชื่อ : นางสาวพิมพ์ชนา
นามสกุล : ภูวเลิศพร้อมสุข
ชื่อเล่น : ปาย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010049
ชื่อ : นางสาวพิมพ์ฐดา
นามสกุล : กุลศรีชนารัตน์
ชื่อเล่น : หลิงหลิง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010050
ชื่อ : นายพิริยกร
นามสกุล : วังสะวิบูลย์
ชื่อเล่น : กัลป์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010051
ชื่อ : นายพิสิษฐ์สรร
นามสกุล : อุทัยศิริตานนท์
ชื่อเล่น : ซันชิโร่
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010052
ชื่อ : นายภัทรกร
นามสกุล : วลิตวรางค์กูร
ชื่อเล่น : เบสท์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010053
ชื่อ : นายภัทรนิษฐ์
นามสกุล : เล้าเจริญ
ชื่อเล่น : กัปตัน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010054
ชื่อ : นายภาคย์
นามสกุล : สาระนันท์
ชื่อเล่น : ภาคย์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010055
ชื่อ : นางสาวมาณวี
นามสกุล : เต็งชัชวาล
ชื่อเล่น : กาญจน์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010056
ชื่อ : นายลัญจกร
นามสกุล : วัชรนานนท์
ชื่อเล่น : ลัญ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010057
ชื่อ : นางสาววรดา
นามสกุล : อารยะกีรติ
ชื่อเล่น : กิ๊ก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010058
ชื่อ : นางสาววราศิณี
นามสกุล : ทรัพย์สุรกุล
ชื่อเล่น : นุ่น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010059
ชื่อ : นายวสุพล
นามสกุล : เฮงศรีธวัช
ชื่อเล่น : นัท
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010060
ชื่อ : นายวีรวิชญ์
นามสกุล : โฮริโนอุชิ
ชื่อเล่น : ไบร์ท
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010061
ชื่อ : นายศุภณัฐ
นามสกุล : คุ้มทอง
ชื่อเล่น : ซัน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010062
ชื่อ : นางสาวศุภาวดี
นามสกุล : วรพฤกษ์จารุ
ชื่อเล่น : ต้นหลิว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010063
ชื่อ : นายสกลภัทร
นามสกุล : กวีกิจธวัช
ชื่อเล่น : พบ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010064
ชื่อ : นายสรวิศ
นามสกุล : วงศ์ษา
ชื่อเล่น : วิศ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010065
ชื่อ : นางสาวสร้อยฟ้า
นามสกุล : มีเงิน
ชื่อเล่น : หมิง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010066
ชื่อ : นางสาวอรชพร
นามสกุล : ธรรมโชติศิริกุล
ชื่อเล่น : เบสท์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010067
ชื่อ : นางสาวอัณณ์ชนก
นามสกุล : แสงจันทร์
ชื่อเล่น : อัณณ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010068
ชื่อ : นายอัษฎางค์
นามสกุล : นารถติกร
ชื่อเล่น : อาร์ม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010069
ชื่อ : นายอาชวิชญ์
นามสกุล : ช่างต่อ
ชื่อเล่น : ปาล์ม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010070
ชื่อ : นางสาวอินทุกร
นามสกุล : ใจสุทธิ์
ชื่อเล่น : ปริม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010071
ชื่อ : นายเขมณัฐ
นามสกุล : บุณยชีวิตานนท์
ชื่อเล่น : ติวเตอร์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010072
ชื่อ : นายเจษฎากร
นามสกุล : จันทราทิพย์
ชื่อเล่น : แบงค์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010073
ชื่อ : นายเจียระไน
นามสกุล : เธียรธรรมจักร์
ชื่อเล่น : เรียว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010074
ชื่อ : นายเธียร
นามสกุล : จิตสิรไพศาล
ชื่อเล่น : เธียร
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010075
ชื่อ : นายเมธาวัจน์
นามสกุล : เพียรชูพัฒน์
ชื่อเล่น : ต้า
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010076
ชื่อ : นางสาวโยษิตา
นามสกุล : ศรีพลอย
ชื่อเล่น : เบล
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 61010077
ชื่อ : นายไพสิฐ
นามสกุล : ลือสิริพาณิชย์
ชื่อเล่น : ก้อง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...