นักเรียน

รุ่นที่ 10

รหัสนักเรียน : 60010001
ชื่อ : นายกฤช
นามสกุล : วังสะวิบูลย์
ชื่อเล่น : กฤช
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010003
ชื่อ : นางสาวกัลยรัตน์
นามสกุล : ไกรสกุลศักดิ์
ชื่อเล่น : ลูกตาล
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010004
ชื่อ : นายขจรเกียรติ
นามสกุล : บัญญัติทัศไนย
ชื่อเล่น : เฟิร์ส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010005
ชื่อ : นายจักรภัทร
นามสกุล : ธูปะวิโรจน์
ชื่อเล่น : ที
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010006
ชื่อ : นางสาวจินต์ณัฐ
นามสกุล : บุญยเดชนราสิทธิ์
ชื่อเล่น : หมิน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010007
ชื่อ : นางสาวจิรัชยา
นามสกุล : จงคงคา
ชื่อเล่น : จีจี้
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010008
ชื่อ : นายจุลจักร
นามสกุล : กาญจนเอกรินทร์
ชื่อเล่น : มิก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010009
ชื่อ : นางสาวฉันชนก
นามสกุล : สุขกลับ
ชื่อเล่น : เนส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010010
ชื่อ : นางสาวชญาดา
นามสกุล : เตชะพัฒนพงศ์
ชื่อเล่น : หงส์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010011
ชื่อ : นางสาวชนกนันท์
นามสกุล : ทองเครือ
ชื่อเล่น : บูเก้
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010012
ชื่อ : นางสาวชัชฎาภรณ์
นามสกุล : กาญจนสุธา
ชื่อเล่น : ตังค์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010013
ชื่อ : นายชาคร
นามสกุล : ฟูดุลยวัจนานนท์
ชื่อเล่น : เชน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010014
ชื่อ : นายญาณวรุตม์
นามสกุล : ชินศิริวงศ์
ชื่อเล่น : ต้น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010015
ชื่อ : นายณภัทร
นามสกุล : ชวาลาวร
ชื่อเล่น : โอม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010016
ชื่อ : นายณัชพล
นามสกุล : วรรณศรีจันทร์
ชื่อเล่น : พล
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010017
ชื่อ : นางสาวณัฐชยา
นามสกุล : อ่อนสองชั้น
ชื่อเล่น : บุ๊ค
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010018
ชื่อ : นางสาวณัฐธยาน์
นามสกุล : พิถยชุณพงศ์
ชื่อเล่น : หยก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010019
ชื่อ : นางสาวณัฐนรี
นามสกุล : ชีพบริสุทธิกุล
ชื่อเล่น : เบลล์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010020
ชื่อ : นายณัฐนันท์
นามสกุล : รักฉายา
ชื่อเล่น : เต๊ฟ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010021
ชื่อ : นางสาวณัฐมน
นามสกุล : ผดุงพัฒโนดม
ชื่อเล่น : ลิลลี่
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010022
ชื่อ : นางสาวณิชย์กมล
นามสกุล : สันติวนานนท์
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010023
ชื่อ : นางสาวตุลยา
นามสกุล : ทักษิณา
ชื่อเล่น : ตุล
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010024
ชื่อ : นายธนภัทร
นามสกุล : พันธวงษ์
ชื่อเล่น : แอนดริว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010025
ชื่อ : นายธัฐไท
นามสกุล : ศักดิ์กำจร
ชื่อเล่น : มอลต์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010026
ชื่อ : นางสาวธันยพร
นามสกุล : ภู่สิทธิกุล
ชื่อเล่น : ธันย์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010027
ชื่อ : นายธันย์
นามสกุล : วนสุวานิช
ชื่อเล่น : ชิงชิง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010028
ชื่อ : นางสาวนนทิชา
นามสกุล : หลิมศิโรรัตน์
ชื่อเล่น : จาว่า
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010029
ชื่อ : นางสาวนภพร
นามสกุล : จตุรจำเริญชัย
ชื่อเล่น : หลี
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010030
ชื่อ : นายนภสินธุ์
นามสกุล : จึงศรีจันทร์
ชื่อเล่น : บอมบ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010031
ชื่อ : นายนภัส
นามสกุล : วินิจนันทรัตน์
ชื่อเล่น : ฟาง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010032
ชื่อ : นางสาวนภัสรา
นามสกุล : อัศวเลิศศักดิ์
ชื่อเล่น : ใบตอง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010033
ชื่อ : นายนริศ
นามสกุล : อินทร์จันทร์
ชื่อเล่น : ต้าร์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010034
ชื่อ : นางสาวนัชชา
นามสกุล : จ่างพิพัฒนวกิจ
ชื่อเล่น : เจิน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010035
ชื่อ : นางสาวนันทวัน
นามสกุล : จรีรัตนชาติ
ชื่อเล่น : ซัน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010036
ชื่อ : นางสาวนีรชา
นามสกุล : กูรมะสุวรรณ
ชื่อเล่น : มะนาว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010037
ชื่อ : นางสาวปรัชณวดี
นามสกุล : หงษ์บุญ
ชื่อเล่น : ใบหม่อน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010038
ชื่อ : นางสาวปวีณ์ธิดา
นามสกุล : น้อยชิน
ชื่อเล่น : มัดหมี่
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010039
ชื่อ : นายปาณัสม์
นามสกุล : เศวตปิยะกุล
ชื่อเล่น : ข้าวกล้า
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010040
ชื่อ : นางสาวปุริมปรัชญ์
นามสกุล : สุววงศ์
ชื่อเล่น : ควีน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010041
ชื่อ : นายพน
นามสกุล : เพ็ชร์เหลือง
ชื่อเล่น : พน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010042
ชื่อ : นางสาวพรชิตตา
นามสกุล : มุสิกวัตร
ชื่อเล่น : แพรว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010043
ชื่อ : นายพศุตม์
นามสกุล : แพศรีวโรทัย
ชื่อเล่น : อู๋
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010044
ชื่อ : นางสาวพิชญาอร
นามสกุล : มังกรกาญจน์
ชื่อเล่น : พีน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010045
ชื่อ : นายพิธาภัทร์
นามสกุล : นาพวรม
ชื่อเล่น : ไตเติ้ล
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010046
ชื่อ : นางสาวพิมพ์พิชชา
นามสกุล : วัฒนาพงษากุล
ชื่อเล่น : พิมพ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010048
ชื่อ : นายภัทรกิตติ์
นามสกุล : ปักธงไชย
ชื่อเล่น : มิ่ง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010049
ชื่อ : นางสาวภูริชญา
นามสกุล : วงค์สุวรรณ
ชื่อเล่น : มายด์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010050
ชื่อ : นายภูริภัทร
นามสกุล : เตชะลาภา
ชื่อเล่น : ภัทร
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010051
ชื่อ : นางสาวรินรดา
นามสกุล : อุ่นวงศ์
ชื่อเล่น : บีม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010052
ชื่อ : นางสาวลัคนบุตร
นามสกุล : คำชุม
ชื่อเล่น : ฟ้า
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010054
ชื่อ : นายวรเมศ
นามสกุล : วนาธนสุวรรณ
ชื่อเล่น : อู๋
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010055
ชื่อ : นายวสิษฐ์พล
นามสกุล : จิรทรัพย์เจริญ
ชื่อเล่น : อู๋
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010056
ชื่อ : นายวิชญ์ภาส
นามสกุล : บุญปสาท
ชื่อเล่น : วิชญ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010057
ชื่อ : นายวีรภัทร
นามสกุล : ศุภพรโอภาส
ชื่อเล่น : ปอนด์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010058
ชื่อ : นางสาวศศิพร
นามสกุล : อินทร์ดำ
ชื่อเล่น : นุ่น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010059
ชื่อ : นายศุภกรณ์
นามสกุล : ณ กาฬสินธุ์
ชื่อเล่น : ปลื้ม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010060
ชื่อ : นายศุภเสกข์
นามสกุล : วงศ์วิภาพร
ชื่อเล่น : เสกข์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010062
ชื่อ : นายสรสิทธิ์
นามสกุล : ตติไตรสกุล
ชื่อเล่น : ปุ้น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010063
ชื่อ : นางสาวสิริการย์
นามสกุล : แสงภู่นิธิไพศาล
ชื่อเล่น : หมี่
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010064
ชื่อ : นางสาวสุทธาทิพย์
นามสกุล : ไชยเทพ
ชื่อเล่น : ใบเฟิร์น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010065
ชื่อ : นางสาวสุรัญชณา
นามสกุล : สุชะนะชา
ชื่อเล่น : นินิว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010066
ชื่อ : นางสาวอชิญาณ์
นามสกุล : ผึ้งทรัพย์
ชื่อเล่น : รวงข้าว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010068
ชื่อ : นางสาวอริสา
นามสกุล : ตั้งไพบูลย์
ชื่อเล่น : เอิร์ธ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010069
ชื่อ : นางสาวอริสา
นามสกุล : หรือตระกูล
ชื่อเล่น : ยูนะ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010070
ชื่อ : นายอัครวินท์
นามสกุล : โมรินทร์
ชื่อเล่น : โอ๊ต
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010071
ชื่อ : นางสาวอัณณ์ญาดา
นามสกุล : เจริญเสถียรโชค
ชื่อเล่น : แป้งจี่
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010072
ชื่อ : นายอันดรา
นามสกุล : หะยีเจะมะ
ชื่อเล่น : อันดรา
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010073
ชื่อ : นางสาวอันนา
นามสกุล : หนูจีนเส้ง
ชื่อเล่น : อันนา
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010074
ชื่อ : นางสาวเบญญา
นามสกุล : หาญกมลศิริ
ชื่อเล่น : เบญ
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010075
ชื่อ : นางสาววาสิตา
นามสกุล : นิมิตรวงศ์สกุล
ชื่อเล่น : เอมมี่
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 60010076
ชื่อ : นายกฤต
นามสกุล : สุรินทราบูรณ์
ชื่อเล่น : กฤต
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...