นักเรียน

รุ่นที่ 08

รหัสนักเรียน : 58010001
ชื่อ : กฤตพัฒน์
นามสกุล : รัตนภูพา
ชื่อเล่น : บอส
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010002
ชื่อ : กฤษฎา
นามสกุล : ศิวิลัยซ์
ชื่อเล่น : อาร์ม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010003
ชื่อ : จิณห์นิภา
นามสกุล : ศรินุกูลพิพัฒน์
ชื่อเล่น : มิลล์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010004
ชื่อ : ฉัฐม์ธนาพร
นามสกุล : เจริญสุขพัฒนา
ชื่อเล่น : ไลท์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010005
ชื่อ : นายชนกชนม์
นามสกุล : ทองเครือ
ชื่อเล่น : แมนต้า
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010006
ชื่อ : ชิดชนก
นามสกุล : มูลศรี
ชื่อเล่น : ซิน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010007
ชื่อ : ณัฏฐภัทร์
นามสกุล : ทรัพย์เดชญาณกร
ชื่อเล่น : ลูกเกด
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010008
ชื่อ : ณิชาภา
นามสกุล : ธานินทร์ธราธาร
ชื่อเล่น : เบสท์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010009
ชื่อ : ธนาดล
นามสกุล : นัคลาจารย์
ชื่อเล่น : น่าน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010010
ชื่อ : ธัชพรรณ
นามสกุล : ลีฬหาวงศ์
ชื่อเล่น : บีบี
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010011
ชื่อ : นภัสสร
นามสกุล : ย้อยดี
ชื่อเล่น : แตงกวา
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010012
ชื่อ : บุญธิชา
นามสกุล : แซ่เจี่ย
ชื่อเล่น : มุ้ย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010013
ชื่อ : ปรมา
นามสกุล : อุดมจรรยา
ชื่อเล่น : ฟ้าจัง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010014
ชื่อ : ปุณยวีร์
นามสกุล : นาคะสนธิ์
ชื่อเล่น : หมอก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010015
ชื่อ : พัชรพร
นามสกุล : ปัญญานาม
ชื่อเล่น : ดรีม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010016
ชื่อ : พัฐสุดา
นามสกุล : ไอยรากาญจนกุล
ชื่อเล่น : แอนออย
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010017
ชื่อ : ภัทรนันท์
นามสกุล : อุปมานรเศรษฐ์
ชื่อเล่น : เบลท์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010018
ชื่อ : ภูมิ
นามสกุล : สุธาสินีนนท์
ชื่อเล่น : บูม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010019
ชื่อ : รณญา
นามสกุล : กิตติโกมลาเดช
ชื่อเล่น : มีมี่
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010020
ชื่อ : วรัชญา
นามสกุล : วีระนนท์ชัย
ชื่อเล่น : วาวา
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010021
ชื่อ : วิภาวัส
นามสกุล : ต้องประสงค์
ชื่อเล่น : ออม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010022
ชื่อ : วิภู
นามสกุล : ศรีทองกิติกูล
ชื่อเล่น : ภู
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010023
ชื่อ : ศิรชญา
นามสกุล : เศรษฐ์ฤทธิกุล
ชื่อเล่น : เอิง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010024
ชื่อ : ศิวนาถ
นามสกุล : กองทิพย์
ชื่อเล่น : เมย์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010025
ชื่อ : ศุภณัฐ
นามสกุล : ตั้งสินมั่นคง
ชื่อเล่น : พี
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 58010026
ชื่อ : เบญญาภา
นามสกุล : รุ่งเรืองพลางกูร
ชื่อเล่น : เฟิร์น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...