นักเรียน

รุ่นที่ 07

รหัสนักเรียน : 57010001
ชื่อ : กฤตภาส
นามสกุล : บริการพานิชไพศาล
ชื่อเล่น : เอ็กซ์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010002
ชื่อ : กฤตเมธ
นามสกุล : อินทใส
ชื่อเล่น : บอม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010003
ชื่อ : จินตวีร์
นามสกุล : อังคณาวิศัลย์
ชื่อเล่น : ไนช์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010005
ชื่อ : ชนากานต์
นามสกุล : ละออเอี่ยม
ชื่อเล่น : เกด
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010006
ชื่อ : ตรีบูร
นามสกุล : วัชรจิตติธรรม
ชื่อเล่น : ฟง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010007
ชื่อ : ธนพร
นามสกุล : บำรุงตระกูล
ชื่อเล่น : ฝน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010009
ชื่อ : ปณิธาน
นามสกุล : จำปาแดง
ชื่อเล่น : แชก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010010
ชื่อ : พลวัต
นามสกุล : หงส์วิมล
ชื่อเล่น : ตง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010011
ชื่อ : พีรณัฐ
นามสกุล : จิตรศิลป์โสภณ
ชื่อเล่น : เจ็ท
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010012
ชื่อ : พีรเศรษฐ์
นามสกุล : เขตต์อนันต์
ชื่อเล่น : แชมป์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010013
ชื่อ : ภาคย์คินัย
นามสกุล : วัชรสุรกุล
ชื่อเล่น : ภาคย์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010014
ชื่อ : ภาธร
นามสกุล : ชื่นชูจิตต์
ชื่อเล่น : บุ๋น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010015
ชื่อ : วงศธร
นามสกุล : โกสียะกุล
ชื่อเล่น : ต้น
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010016
ชื่อ : วริศ
นามสกุล : อภิชนกิจ
ชื่อเล่น : มาร์ค
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010017
ชื่อ : วรเมธ
นามสกุล : โสมศรี
ชื่อเล่น : ดรีม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010018
ชื่อ : วสุมดี
นามสกุล : กำธรทักษิณา
ชื่อเล่น : ฟ้า
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010019
ชื่อ : ศุทธภาพ
นามสกุล : เลี่ยมวิทยานนท์
ชื่อเล่น : ซัน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010020
ชื่อ : ศุภากร
นามสกุล : ศุภผลถาวร
ชื่อเล่น : ส้ม
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010021
ชื่อ : สิทธินนท์
นามสกุล : ไทยทอง
ชื่อเล่น : นนท์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010022
ชื่อ : สิปปกร
นามสกุล : แสงอรุณ
ชื่อเล่น : กร
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010023
ชื่อ : สุทธิดา
นามสกุล : พ่วงชาวนา
ชื่อเล่น : หมิว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010025
ชื่อ : อเนชา
นามสกุล : บัวแย้ม
ชื่อเล่น : มิก
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010026
ชื่อ : ชนภัทร
นามสกุล : แสงสุรีย์วัชชรา
ชื่อเล่น : เฮง
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010027
ชื่อ : ชูติโรจน์
นามสกุล : ทิพพิพากร
ชื่อเล่น : เจมส์
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010029
ชื่อ : ณัฐชา
นามสกุล : แววบุตร
ชื่อเล่น : แพรว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010031
ชื่อ : ธิติวุฒิ
นามสกุล : จุฬานุตรกูล
ชื่อเล่น : ไดโน่
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010032
ชื่อ : ทอสิตา
นามสกุล : อังคณาวิศัลย์
ชื่อเล่น : ลูกแก้ว
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...
รหัสนักเรียน : 57010033
ชื่อ : ชีงหวูน
นามสกุล : เหอียง
ชื่อเล่น : หวูน
ศึกษาต่อ :...(คลิก)...