นิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเป็นมาของงานนิทรรศการ 50 ปี
แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาเพื่อก้าวไปสู่สากล ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา และเพื่อต้อนรับการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 นี้ มหาวิทยาลัย ได้ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการก้าวสู่สากล ....

การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนได้เป็นที่ยอมรับให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยผ่านการจัดงาน “นิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2553

และในวันที่ 29 มีนาคมนี้ มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทรงเป็นองค์ประธาน เปิดอาคารเรียนและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ ทรงเปิดหอบรรณสารสนเทศ : นิทรรศการ รัชกาลที่ 9 ณ อาคารสำนักหอสมุด และทอดพระเนตรนิทรรศการมหาวิทยาลัยกับโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และผลงานกลุ่มงานวิจัยต่างๆ ภายในวันดังกล่าวด้วย

โดยพื้นที่กว่า 2,100 ตารางเมตร ของอาคารเรียนและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานนิทรรศการ ฯ ซึ่งภายในบริเวณงาน จะประกอบไปด้วย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มที่ 1
ประวัติ มจธ.
กลุ่มที่ 2
โครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำริ กับมจธ.
เป็นส่วนที่บอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 ซึ่งในสมัยนั้นใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” จนได้รับการยอมรับ และถูกยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จนกระทั่งปัจจุบันนี้ เป็นส่วนที่นำเสนอถึงผลงานที่มหาวิทยาลัย ฯ ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการจัดการด้านความเป็นอยู่ และให้ความรู้ความเข้าใจ กับชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการหลวง เพื่อฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวพระราชดำรัสของทั้งสองพระองค์ ซึ่งมีด้วยกันหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดน่าน เชียงใหม่ และลำพูน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัย ฯ จัดสรรบุคลากร และงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ฯ ตลอดจนชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนา และจัดการคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น


กลุ่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มที่ 4
ผลงานเด่นใน 5 ทศวรรษที่ผ่านมา
กลุ่มที่ 5
มหาวิทยาลัยนานาชาติ
เป็นส่วนที่รวบรวมนวัตกรรมทางการศึกษาแขนงต่าง ๆ (Innovative Learning) ทั้งในระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการรวบรวมนวัตกรรมทางการศึกษาแขนงใหม่ ๆ ที่เหมาะกับการเรียนการสอนของเด็กในสมัยนี้ รวมทั้งการจัดการความรู้ในระดับประถมศึกษา เป็นส่วนที่รวบรวมผลงานวิจัย ตลอดจนผลงานที่มหาวิทยาลัยพัฒนา เพื่อประโยชน์ในสังคมด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตลอดจนผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม เช่น เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ ,หุ่นยนต์กู้ระเบิด ,วัสดุผสมทดแทนไม้ ,เครื่องคัดส้มอัจฉริยะ ,อัญมณีเทียม เป็นต้น เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย ฯ มาร่วมออกบูท เพื่อแสดงศักยภาพทางการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับความร่วมมือระหว่างกัน
งานนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา ในการมีส่วนร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสะท้อนความคิดของนักศึกษา ซึ่งบริเวณโซนนี้ มีเวทีที่จัดการแสดง การจัดโซนให้ความรู้ ตลอดจนการเสวนาปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันมากมาย สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดงาน อาทิ เทคโนโลยี 3 G , การสาธิตการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน และการสาธิตการทำเจลล้างมืออย่างง่าย เพื่อป้องกันไข้หวัด 2009

ในส่วนของสำนักหอสมุด มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานอีกมากมาย อาทิ การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ,การฉายภาพยนตร์ Sci-Fi ,การแข่งขัน Scientific Game ตลอดจน มีเวทีสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมเพื่อสร้างสุนทรียะ

ทั้งนี้การจัดงานนิทรรศการ ฯ ดังกล่าว ยังเป็นส่วนที่ทำให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้ามาร่วมชมงาน ผู้ผลิต ตลอดจนผู้ประกอบการ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกด้วย

 

Highlights
 • สัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ Air Car ขับเคลื่อนด้วยอากาศ  1 ทางเลือกด้านพลังงาน
 • Biobrick: เลโก้แห่งชีวิต นวัตกรรมเสริมกระบวนการคิด 
 • วิวัฒนาการของ Robots  อาทิ  Humanoid robot, Modular robot,Omni robot, Robo fun ฯลฯ
 • ค้นพบวัสดุฉลาด  (Smart Material) อยากรู้ว่าเป็นไง ที่นี่ที่เดียว
 • วัสดุผสมทดแทนไม้ เพื่องานก่อสร้าง
 • วัสดุลดโลดร้อน อาทิ ไบโอโฟม กระดาษกันรา  ฯลฯ งานวิจัยเพื่อสังคม เพื่อทศวรรษหน้า
 • อัญมณีเทียม คุณภาพเทียบของแท้
 • สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมเพื่อคนพิการ
 • Health  Food  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ชีสนมแพะ ความร่วมมือ ม.กับชุมชน แห่งเดียวในไทย
 • นวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่
 • ตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา
 • รับสิทธิพิเศษทุนการศึกษา การเข้าศึกษาต่อ และค่าย  ค่าย ค่าย
 • งานนี้ห้ามพลาด

กิจกรรม

 • ไขข้อข้องใจกับทุกปัญหา ทุกหลักสูตร ตอบคำถามโดยตรงจากรุ่นพี่
 • แนะแนวหลักสูตรการศึกษาที่น้องๆอยากรู้
 • สัมผัสกับรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จจากอาชีพต่างๆ
 • ร่วมตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร
 • รับสิทธิ์พิเศษสมัครทุนการศึกษา 50 ปี เรียนฟรี 50 ทุน
 • โควต้าพิเศษ กับ ค่าย 2B-KMUTT สร้างยุวชน สู่ถนนนักวิจัย
 • สมัครเข้าค่ายก่อนใคร กับทุกค่ายทุกคณะใน มจธ.
 • ร่วมชมนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง สัมผัสนวัตกรรมใหม่  ชมผลงานเด่น พบนักวิจัย ที่ปรึกษาโครงงานโดยตรง อาทิ   เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ  ,ร่วมทดลองใช้ระบบ VOIP ,อนุรักษ์ป่าชายเลน ,เครื่องคัดส้มอัจฉริยะ ,รถไฟฟ้าพลังงานสนามแม่เหล็ก  ฯลฯ
 • สร้างองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการกระบวนความคิด พินิจนวัตกรรมการเรียนรู้ที่นี่ที่เดียว
 • ชมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ร่วมสนุกกับกิจกรรม ดูหนัง ฟังเพลง กับสำนักหอสมุด
 • มองสะท้อน ย้อนสังคม อารมณ์มด สัมผัสมุมมองของนักศึกษา ที่พร้อมใจกันมาออกบูธ จัดกิจกรรมและการแสดง ที่น้องๆ จะได้เห็นถึงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
กติกาล่าสุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -1เมษายน 2553 โดยมีการแข่งขันและมอบรางวัลสำหรับทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกวัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สำรองการเข้าชมนิทรรศการ
ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง
Download
ติดต่อสอบถาม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.kmutt.ac.th/50years หรือ สอบถามเพิ่มเติมและสำรองการเช้าชมงานได้ที่
คุณสมพร น้อยยาโน ,คุณจิณาพัฒน์ ตั้งพิมลรัตน์ และงานประช่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 -470-8010 ,02-470-8023 ,02-470-8414-16
โทรสาร 02-872-9087,02-427-8595
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-8000

รถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย (ถนนประชาอุทิศ)

 • สาย 21 วิ่งระหว่าง จุฬา – วงเวียนใหญ่ – พระจอมเกล้าธนบุรี – สวนธนฯ
 • สาย 75 วิ่งระหว่าง หัวลำโพง – สะพานกรุงเทพ – พระจอมเกล้าธนบุรี – วัดพุทธบูชา
 • สาย 88 วิ่งระหว่าง ท่าดินแดง – บุคคโล – ราษฎร์บูรณะ – พระจอมเกล้าธนบุรี – ทุ่งครุ

แผนที่การเดินทาง