รายการแข่งขันและโครงการต่างๆ

โครงการการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 50 ปี มจธ.

แกลอรี่
โครงการการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 50 ปี มจธ.

วันที่  21-22  พฤศจิกายน2552 

ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์  190 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่สังคม มาเป็นเวลาอันยาวนาน มจธ.ตระหนักถึงความสำคัญต่อการรับใช้สังคมเพื่อ ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีพื้นฐานของการเป็นผู้มีจิตใจที่ดีเป็นเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคง

เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่ได้รับการบรรจุอยู่ในหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเป็นกีฬาที่สามารถพัฒนาด้านร่างกายโดยเฉพราะความคล่องแคล่วว่องไว ของประสาทส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถพัฒนาจิตใจ ให้ผู้เล่นรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มจธ.ถือเป็นโอกาสอันดีที่สานความสัมพันธ์ ระหว่าง มจธ.กับ ชุมชน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาชน อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะ ในการประสานความสัมพันธ์ เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อสังคมที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสานความสัมพันธ์ ระหว่าง มจธ.กับ ชุมชน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 2. เพื่อร่วมส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งได้รับบรรจุในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่าง มจธ.กับ สู่เครือข่ายโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ตัวแทนโรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น และโรงเรียนมัธยมตอนปลาย จำนวนประมาณ 150 คน

 

 

โรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 50 ปี มจธ.

มัธยมต้นชาย 19 โรงเรียน

 1. โรงเรียนราชวินิจบางแก้วในพระบรมราชินูปถัมภ์
 2. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 3. โรงเรียนทวีธาภิเศก
 4. โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย
 5. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 6. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส
 7. โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 8. โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 9. โรงเรียนบางกระปิ
 10. โรงเรียนเทพศิรินทร์
 11. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 12. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 13. โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 15. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
 16. โรงเรียนปากเกร็ด
 17. โรงเรียนวัดทรงธรรม
 18. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 19. โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

 

มัธยมต้นหญิง 11 โรงเรียน

 1. โรงเรียนราชวินิจบางแก้วในพระบรมราชินูปถัมภ์
 2. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 3. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส
 4. โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง
 5. โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 6. โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 7. โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
 8. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 11. โรงเรียนปากเกร็ด

มัธยมปลายชาย มี 12 โรงเรียน

 1. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 2. โรงเรียนบางกระปิ
 3. โรงเรียนเทพศิรินทร์
 4. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 5. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 7. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
 8. โรงเรียนปากเกร็ด
 9. โรงเรียนวัดทรงธรรม
 10. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 11. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 12. โรงเรียนวัดราชโอรส

 

มัธยมปลายหญิง มี 5 โรงเรียน

 1. โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
 2. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 4. โรงเรียนปากเกร็ด
 5. โรงเรียนวัดราชโอรส

 

 

 

 

 

 

< BACK